- Устав
EFA 2019 MANIFESTO
 
 
English
- Program
- By-Laws
- By-Laws (1998-2005)
Български
- Учредителна декларация
- Устав (нов, 2017)
Македонски
- Програма
- Membership of EFA
Featured Links:
- MHRMI
- Vinozhito/Rainbow Party
- Maknews
- EFA
 
 
У С Т А В
НА "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - ИЛИНДЕН" -
ПАРТИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО
 
I. НАИМЕНОВАНИЕ И СИМВОЛИ

Член 1. Наименованието на партията е Обединена македонска организация „Илинден“- Партия за икономическо развитие и интеграция на населението (ОМО „Илинден“ - ПИРИН). Освен че изразява идеологията на партията то в съкращение насочва към мястото на възникване и региона, в който се намира централата на партията.

Член 2.
- ОМО „Илинден“ - ПИРИН е юридическо лице със седалище в Благоевград, жк "Еленово", бл. 6, вх. Б, ап. 6.
- ОМО „Илинден“ - ПИРИН е член на Европейският свободен алианс – Европейска политическа партия (ЕСА – ЕПП).

Член 3.
- Знамето на партията е с червен цвят със златисто слънце с еделвайс в средата и надпис ОМО „Илинден“ - ПИРИН със златист цвят.
- Емблема на партията е: два пирински върха с изгряващо слънце между тях с жълт цвят на син фон, с бял еделвайс в основата на върховете.
- Празник на партията е 2 август - Ден на Илинденското въстание.


II. ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

Член 4. Целите на ОМО „Илинден“ - ПИРИН са:
1. Да работи за присъединяването на Република България към международните договори по правата на човека и да настоява за стриктно спазване на подписаните и ратифицирани от нея международни договори и конвенции;
2. Да работи за превръщането на България в достоен член на Европейския съюз;
3. Да подкрепя децентрализацията и засилването ролята на местните власти;
4. Да работи за икономически просперитет и социална сигурност и за разгръщането на политическата демокрация в Република България;
5. Да се бори за равноправието и интеграцията на всички етнически малцинства и религиозни общности в България, за прилагане на европейските стандарти за правата на малцинствата и за неотменимото право на всеки човек сам да определя своята национална и религиозна принадлежност; да насърчава толерантността, уважението към етническите македонци и спазването на човешките права в българското общество;
6. Да работи за добросъседските отношения на Балканите, в Европа и между всички страни, където живеят етнически македонци;
7. Да подкрепя сътрудничеството в културната сфера между Егейска, Вардарска и Пиринска Македония.
8. Да извършва дейност в името на духовното обединяване и запазване на народните традиции, обичаите и фолклора на населението от Пиринска Македония и бежанците.
9. Да подкрепя съхраняването и развитието на езиковото и културното многообразие в Република България и да пропагандира възприемането му като обогатяващ културата на страната фактор, а не като заплаха за националната сигурност.
10. Да се противопоставя на всеки вид расизъм, шовинизъм, краен национализъм, ксенофобия, фашизъм и всякакви идеологии, застрашаващи принципите на демокрацията, правата на човека и на малцинствата.

Член 5.
За постигането на тези цели ОМО „Илинден“ - ПИРИН ще действа изключително с мирни, демократични и законосъобразни средства на основа на Конституцията и законите на Република България, Международната харта за правата на човека и другите международни документи, по които Република България е страна.
Нито една от посочените цели не може да се разбира иначе, освен в съответствие с фундаменталните принципи на демокрацията, заложени в Хартата за правата на човека и другите международни документи.

Член 6.
За постигане на своите цели ОМО „Илинден“ - ПИРИН участва в избори за местни, държавни и европейски органи на властта в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Член 7.
ОМО „Илинден“ - ПИРИН осъществява всички допустими от законите на Република България форми на политическа дейност.

Член 8.
Членовете на ОМО „Илинден“ - ПИРИН са против всякаква форма на насилие и дискриминация.


III. ЧЛЕНСТВО

Член 9.
Член на ОМО „Илинден“ - ПИРИН може да бъде всеки гражданин на Република България, който не членува в друга политическа партия на територията на Р България и извън нея, приема Устава и Програмата на партията и изразява готовност да работи за изпълнение на целите й.

Член 10.
Приемането на членовете става от Общото събрание на местната секция, на чиято територия живее кандидатът, въз основа на подадена от него молба.

Член 11.
За приемането на кандидата е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите на събранието и наймалко един гарант от членовете на местната секция.

Член 12.
При липса на местна секция в населеното място молбата по чл.10 се подава в найблизката секция.

Член 13.
(1) Член на ОМО „Илинден“ - ПИРИН може да напусне партията по свое желание, като изпрати писмено заявление до местната секция, в която членува.
(2) Прекратяването на членството по ал.1 се зачита от деня на изпращането на писменото заявление.

Член 14.
(1) Член на ОМО „Илинден“ - ПИРИН може да бъде изключен в следните случаи:
а) За нарушаване на Устава.
б) За неспазване на Програмата.
в) Когато има аморално или нелоялно поведение, уронващо престижа и авторитета на партията.
г) При нарушаване забраните, визирани в чл. 9.
д) При неплащане на членския внос за повече от три месеца без уважителни причини.
(2) Решението се взема от събранието на местната секция с обикновено мнозинство от списъчния състав на местната секция, в присъствието на члена и след неговото изслушване, освен в случаите на подт.в).
(3) Ако предлаганият за изключване член след писмено уведомление отсъства без уважителна причина, то събранието на местната секция може да вземе решение за изключване и без неговото присъствие.
(4) Протокол за изключването се изпраща до Общинския комитет и до Председателството на партията.

Член 15.
(1) Изключеният член има право в двумесечен срок от датата на изключването да направи писмено възражение срещу решението на Общото събрание пред Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК).
(2) В едномесечен срок от датата на сезирането комисията се произнася с решение, което внася в Централния съвет и писмено уведомява засегнатото лице.
(3) Изключеният член има право да обжалва решението на ЦКРК в едномесечен срок пред Централния съвет.
(4) На първото си заседание от датата на сезирането Централният съвет се произнася с окончателно решение.
(5) Централният съвет може да възстанови членството в ОМО „Илинден“ - ПИРИН, освен ако изключването е извършено на основание на чл. 9.

Член 16.
(1) Членовете на ОМО „Илинден“ - ПИРИН от всички структури на партията могат да се изключват от партията от Централния съвет по предложение на ЦКРК, или по писмено предложение на не помалко от 1/2 от списъчния състав на Централния съвет.
(2) Централният съвет взема решение с квалифицирано мнозинство.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 17.
Членовете на ОМО „Илинден“ - ПИРИН се ползват със следните ПРАВА:
- Да получават защита от партията и да получават подкрепа за своята дейност, свързана с целите и задачите й;
- Да получават защита от партията, когато са преследвани, злепоставяни и оклеветявани заради убежденията и действията си, които не противоречат на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и на целите и принципите на ОМО „Илинден“ - ПИРИН;
- Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
- Да напускат по свое желание партията;
- Да използват социалната, материалната и друга база и придобивките, които е постигнала партията;

Член 18.
Членовете на ОМО „Илинден“ - ПИРИН имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Да работят активно за реализацията на целите и задачите на партията;
- Да повишават и отстояват авторитета и престижа на партията;
- Да спазват Устава и решенията на Централния съвет и другите ръководни органи на партията;
- Да се информират за дейността на партията;
- Да съхраняват членските си книжки;
- Да плащат ежемесечно членски внос;
- Да агитират по време на изборни кампании за програмата и кандидатите на партията.


V. СИМПАТИЗАНТИ

Член 19.
(1) Местната секция регистрира заявилите желание симпатизанти, които участват в дейноста на партията, без да плащат членски внос, и имат посочените в този устав права.
(2) Регистрацията е индивидуална по постоянен или настоящ адрес в местната секция чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от националното ръководство.
(3) Всеки симпатизант може да се регистрира само в една секция.
(4) Регистрацията се извършва от събранието на секцията в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(5) Отказ за регистрация може да бъде обжалван в 7-(седем) дневен срок от уведомяването пред Общинската контролно-ревизионна комисия, която трябва да се произнесе в 14-(четиринадесет) дневен срок.
(6) Не се допуска регистрация на симпатизант, ако членува в друга политическа партия.
(7) Член на партията неплащащ членски внос повече от три месеца и нежелаещ да напусне партията променя статута си от член на симпатизант.


VI. УСТРОЙСТВО

Член 20.
Структурата на ОМО „Илинден“ - ПИРИН сe състои от:
1. Върховен орган - Националната конференция;
2. Управителни органи - Централен съвет и Председателство;
3. Контролни органи - Централната контролно-ревизионна комисия;
4. Местни органи - местните секции, общинските конференции, общинските комитети и общинските контролно-ревизионни комисии.

Член 21.
(1) Основни звена на ОМО „Илинден“ - ПИРИН са секциите, които се създават на териториален принцип, по села, квартали и градове. В зависимост от броя на членовете секциите в дадено населено място могат да бъдат една или повече.
(2) За създаване на секции са необходими наймалко петима членове, като учредяването се извършва в присъствието на председателя на Общинския комитет или член на Централния съвет. Протокол от учредяването се изпраща в Общинския комитет и в Централния съвет.
(3) Доколкото броя на членовете на дадена секция надхвърли петдесет, събранието на секцията може да реши да се пристъпи към учредяване на втора секция в същата населена единица.
(4) Една секция се смята за редовно учредена само при условие, че е утвърдена от Централния съвет с писмено решение. Решението служи за легитимиране на местната секция.

Член 22.
(1) Събранията на секциите се свикват от председателя на секцията и се председателстват от него.
(2) Събранието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на секцията.
(3) На събранието на секцията могат да присъстват и регистрираните симпатизанти, но без право на глас.

Член 23.
(1) Събранието на секцията:
- избира с обикновено мнозинство председател, заместник-председател и секретар-касиер на секцията с мандат от две години;
- избира с обикновено мнозинство делегати за Националната и Общинската конференция на партията;
- предлага на установените в този устав органи кандидати за всички видове избори.
(2) На събрания, на които се предлагат кандидати за местни и национални избори, право на глас имат и симпатизантите, регистрирани повече от 6 месеца преди провеждането на тези събрания.

Член 24.
(1) Ръководни органи на секцията са председателят, заместник-председателят и секретар-касиерът.
(2) Председателят на секция е по право член на Общинския комитет.

Член 25.
На територията на всяка община се формира Общински комитет на ОМО „Илинден“ - ПИРИН.

Член 26.
Ръководни органи на Общинския комитет са: председателят, заместник-председателят и секретар-касиерът.

Член 27.
(1) Общинският комитет се състои от председателя, заместник-председателя и секретар-касиера на Общинския комитет и председателите на местните секции, формирани на територията на дадена община.
(2) Председателят представлява Общинския комитет на партията пред държавните органи и ръководи Общинския комитет.
(3) Зам.-председателят подпомага работата на председателя на Общинския комитет и координира действията на местните секции. При отсъствие на председателя на Общинския комитет изпълнява неговите функции.
(4) Секретарят съхранява партийния печат и архив и осъществява административното обслужване на Общинския комитет и отговаря за партийната кореспонденция. Следи за изпълнението на взетите решения и информира Общинския комитет и председателя.

Член 28.
Общинският комитет:
- ръководи дейността на партията на територията, на която е формиран;
- след съгласуване с местните секции определя кандидатите за всички видове местни избори на територията на общината, на която е формиран;
- свиква и организира провеждането на Общинската конференция;
- заседанията на Общинския комитет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете на Общинския комитет и взема решенията си с обикновено мнозинство.

Член 29.
Общинската конференция на ОМО „Илинден“ - ПИРИН се свиква редовно всяка година с писмено съобщение до местните секции, в което се определят мястото, часът на започване, делегатските квоти и проектът за дневен ред на конференцията. При оопределянето на делегатските квоти са в сила принципите посочени в чл. 34 (3)

Член 30.
Общинската конференция се свиква от Общинския комитет. Делегати на конференцията са ръководството на Общинския комитет и делегати от секциите на територията на общината, като броят на делегатите от всяка секция се определя предварително с решението на Общинския комитет за свикване на конференцията.

Член 31.
Общинската конференция се счита за законна, ако на нея присъстват повече от половината от делегатите.

Член 32.
Общинската конференция:
- избира с обикновено мнозинство председателя, зам.-председателя и секретар-касиера на Общинския комитет и състава на Общинската контролно-ревизионна комисия за срок от две години.
- предлага на установените с този устав органи кандидати за местни и национални избори.
- взема решения за дейността на партията в общината в съответствие с решенията на Националната конференция, Централния съвет и Председателството на партията.
- изслушва отчет, програма за действие и прави оценка на действията на Общинския комитет и Общинската контролно-ревизионна комисия.

Член 33.
(1) Общинската контролно-ревизионна комисия се състои от председател и двама членове.
(2) Членовете на Общинската контролно-ревизионна комисия не могат да участват в други органи на партията.
(3) Общинската контролно-ревизионна комисия:
- извършва финансова ревизия един път в годината и винаги, когато намери за необходимо;
- контролира финансовата и счетоводната дейност и контролира опазването на партийното имущество;
- проверява законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи и дали са направени в съответствие с бюджета и с решенията на упълномощените органи;
- за всяка ревизия съставя протокол в четири екземпляра: за ревизионния орган, за Общинския комитет, за Централната контролно-ревизионна комисия и за своя архив.
(4) Общинската контролно-ревизионна комисия се отчита пред Общинската конференция.

Член 34.
(1) Върховен орган на ОМО „Илинден“ - ПИРИН е Националната конференция. Тя се свиква редовно на четири години.
(2) Националната конференция се свиква от Централния съвет и се провежда на делегатски принцип.
(3) Свикването става с писмени покани, изпратени до местните секции наймалко един месец предварително, с което се оповестяват денят, часът на започване, проектът за дневен ред и делегатските квоти. Делегатските квоти се определят според броя на членовете на местните секции, плащали членски внос минимум една година преди Конференцията. Броя членове необходим за избор на един делегат се определят от Централния съвет и се прилага еднакво за всички секции.
(4) Право на участие в Националната конференция имат делегатите, избрани от местните секции, учредени съгласно с изискванията на чл. 21 на Устава. Всеки делегат има право на един глас.
(5) Делегати на Националната конференция по право са членовете на Председателството, членовете на Централния съвет, членовете на ЦКРК и Общинските комитети.
(6) Националната конференция е законна, ако присъстват повече от половината от избраните делегати.
(7) Национална конференция може да се свика и извънредно по решение на Централния съвет взето с мнозинство от две трети от пълния му състав или по искане на една трета от Общинските комитети, или една трета от членовете. При отказ на Централния съвет да изпълни искането за провеждане на извънредна Национална конференция направено от една трета от общинските комитети, или една трета от членовете, последните могат да се обърнат към съда с искане последния да започне процедура за свикване на Национална конференция.

Член 35.
Националната конференция взема решения само по въпроси, които са предварително приети в дневния ред. Това изискване не се отнася за отстраняването и за избор на нови членове на Централния съвет.

Член 36.
Националната конференция:
- изменя и допълва Устава и Програмата на ОМО „Илинден“ - ПИРИН;
- приема отчетите на Председателството на ОМО „Илинден“ - ПИРИН и председателя на ЦКРК;
- избира Председателство с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
- избира членове на Централния съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
- избира председател и членове на ЦКРК с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
- при наличие на тежки уставни нарушения от страна на съпредседателите, секретаря или членове на Централния съвет, Националната конференция може да ги отстрани от длъжност и на тяхно място да избере други;
- Член 4 и Раздел IV от Устава могат да се променят само с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати.

Член 37.
(1) Ръководен орган на партията между националните конференции е Централният съвет (ЦС).
(2) ЦС се избира от Националната конференция с мандат от четири години - до провеждането на следващата редовна Национална конференция.
(3) Съставът на ЦС е не помалко от 19 и не повече от 27-ма членове.

Член 38.
(1) Централният съвет се събира на редовни заседания наймалко веднъж на три месеца и винаги, когато го свиква Председателството, както и по предложение на 1/2 от членовете му.
(2) Заседанията на ЦС са редовни, когато присъстват повече от половината му членове. Ако на заседанието няма необходимият кворум, се изчаква един час и след това заседанието се смята за законно.
(3) ЦС взема решенията с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

Член 39.
ЦС има следните правомощия. (1) Осъществява политическото ръководство на партията въз основа на решенията на националните конференции, Устава и Програмата на партията и следи за тяхното изпълнение.
(2) Определя квотите на представителство за делегатите на Националната конференция.
(3) Утвърждава бюджета на партията и щата на партийния апарат и определя размера на възнагражденията на служителите и на членовете на Председателството на партията.
(4) Взема решения за извършване на издателска и информационна дейност.
(5) По предложение на Председателството на партията освобождава и избира главен секретар, чийто мандат съвпада с мандата на Централния съвет.
(6) По предложение на Председателството на партията освобождава и избира главен касиер, чийто мандат съвпада с мандата на Централния съвет.
(7) Изработва предизборната платформа на партията и избира кандидатите й за участие в националните избори, като не може да посочва един и същи кандидат в повече от един избирателен район.
(8) Взема решения за участие в предизборни и политически коалиции, съюзи и споразумения с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ЦС.
(9) Взема решения по всички въпроси без тези, които са от компетенцията на Националната конференция.
(10) При намаляване на състава на Централния съвет под минималния брой, предвиден в чл. 37, ал. 3, на този Устав, в периода между две национални конференции Централният съвет попълва своя състав като избира нови членове на Централния съвет с мандат до следващата редовна Национална конференция. Решението за избор на нов член на Централния съвет се взима с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Централния съвет.
(11) Приема правилници за приложение на настоящия устав, които подлежат на проверка и утвърждаване от Националната конференция.
(12) Позицията член на Централния съвет е несъвместима с заемането на ръководни длъжности в местните секции, в Общинските комитети и с функциите член на ОКРК и ЦКРК.

Член 40.
Председателството е постоянно действащ оперативен орган на ОМО „Илинден“ - ПИРИН.

Член 41.
(1) Председателството на партията се избира от Националната конференция с мандат от 4 години - до следващата редовна Национална конференция.
(2) Председателството се състои от 3 (три) до 5 (пет) равноправни съпредседатели, които вземат решения с обикновено мнозинство при явно гласуване.
(3) При намаляване на състава на Председателството под минималния брой, предвиден в предходната алинея, в периода между две национални конференции Централният съвет попълва състава му, като избира нови членове на Председателството с мандат до следващата редовна Национална конференция. Решението за избор на нов член на Председателството се взима с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Централния съвет.
(4) Членовете на Председателството представляват партията заедно и поотделно пред държавните институции, политическите формирования, неправителствените организации, както и пред други юридически и физически лица.

Член 42.
Председателството ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на партията и дава отчет за нея пред Централния съвет и Националната конференция. Съпредседателите са членове на Централния съвет по право. Председателството има следните правомощия:
- ръководи и координира дейността на структурите на партията;
- отговаря за функционирането на партийния апарат;
- изработва щата на централната, общинските и местните структури на партията и го предлага на ЦС за одобрение;
- назначава и уволнява всички щатни и нещатни сътрудници в офиса и централните органи на партията;
- предлага пред Централния съвет главен секретар и главен касиер за избор;
- възлага задачи на своите членове, както и на главния секретар, организационния секретар и главния касиер и изисква отчет за дейността им;
- привлича отделни специалисти и сформира временни и постоянни работни групи от експерти;
- решава всички въпроси без тези, които са от компетенцията на ЦС и Националната конференция.

Член 43.
Главният секретар:
- подготвя дневния ред и всички необходими документи и материали за заседанията на Председателството и Централния съвет;
- води и съхранява протоколите и материалите на Председателството и ЦС;
- уведомява в срок членовете и изпраща материалите за заседанията на Председателството и ЦС;
- свежда разпорежданията и решенията на Председателството и ЦС до съответните партийни членове и организации;
- изисква, получава и съхранява първичната документация от партийните структури;
- изготвя и подпечатва трудови договори, членски карти, удостоверения, командировъчни и други документи с партийния печат;
- издава необходимите документи за изработване на печат на съответните низови организации по одобрен от ЦС образец;
- съхранява цялостния партиен архив и печата на партията.

Член 44.
Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) се състои от председател и четирима членове, избрани от Националната конференция за срок от четири години.

Член 45.
Централната контролно-ревизионна комисия:
- контролира начина на вземане на решенията от органите на партията;
- контролира използуването на имуществото и финансите на партията;
- изготвя отчетен доклад и го представя пред Националната конференция и веднъж годишно пред Централния съвет.


VII. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Член 46.
Средствата и имуществото на ОМО „Илинден“ - ПИРИН се образуват от членски внос, дарения и завещания, издателска дейност, субсидии от бюджета и всички други разрешени от закона начини.
Член 47.
(1) Размерът на членския внос, начина на събиране и разпределение се определят и актуализират от Централния съвет.
(2) Дарения могат да бъдат приемани само от съпредседателите, председателите на общинските комитети, председателите на местните секции или от специално упълномощени за целта от ЦС лица. Всички дарения се регистрират в централната каса на партията.
Дарения, несъобразени с изискванията на закона, не се приемат.
(3) Регистрирането на приходите, тяхното съхраняване, законно изразходване и отчитане е задължение на главния касиер и съответните секретар-касиери.
(4) Средствата от централната каса на партията могат да се изразходват само с писмено нареждане и саморъчен подпис на един от съпредседателите, който е специално определен за целта от Централният съвет. По отношение на общинските комитети и секциите това правомощие принадлежи на съответните председатели.
(5) Контролът върху имуществото и начинът на изразходване на средствата на партията се осъществяват от ЦКРК и ОКРК съгласно правилата, посочени в този устав.


VIIІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 48.
(1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им членове.
(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимият кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен ред, започва своята дейност и може да взема решения.
Изключение от тази възможност представлява единствено Националната конференция, за чието законно провеждане присъствието на повече от половината делегати е задължително.
(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас, освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.
(4) Гласуването при вземането на решения е явно, освен в случаите, посочени в този Устав, или ако съответното събрание не реши да е тайно.


IX. СЛИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 49.
ОМО „Илинден“ - ПИРИН се слива и прекратява с решение на Националната конференция с мнозинство от две трети от избраните делегати.

Член 50.
Прекратяването на ОМО „Илинден“ - ПИРИН може да стане и по решение на съда в предвидените от закона случаи.


Настоящия устав е приет на учредително събрание на ОМО „Илинден” - ПИРИН проведено на 15 юли 2007 г. в местността Папаз чаир, Пирин планина, общ. Гоце Делчев.


Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.