- Устав
EFA 2019 MANIFESTO
 
 
English
- Program
- By-Laws
- By-Laws (1998-2005)
Български
- Учредителна декларация
- Устав (нов, 2017)
Македонски
- Програма
- Membership of EFA
Featured Links:
- MHRMI
- Vinozhito/Rainbow Party
- Maknews
- EFA
 
 
УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
на Инициативния комитет за учредяване (възстановяване)
на политическа партия ОМО „Илинден“ ПИРИН (Обединена македонска организация „Илинден“
- Партия за икономическо развитие и интеграция на населението)
На 1 юли 2007 г. ние, долуподписаните граждани на Република България с редовни избирателни права, вдъхновени от решението на Европейския съд за правата на човека от 20 октомври 2005 г., с което забраната на ОМО „Илинден“ ПИРИН, извършена от Конституционния съд на Р. България на 29.02.2000 г., бе провъзгласена за ненужна в демократично общество и за директно нарушение на чл. 11 от Конвенцията за правата на човека, единодушно декларираме своята воля да възстановим безпричинно забранената партия ОМО „Илинден“ ПИРИН. Ние
Д Е К Л А Р И Р А М Е,
че изповядваме: принципите на демокрацията и правата на човека; равни възможности на всички хора; ненасилие, толерантност и право на самоопределение.
Целите, които си поставя партията, са:
1. Да работи за присъединяването на Република България към международните договори по правата на човека и да настоява за стриктно спазване на подписаните и ратифицирани от нея международни договори и конвенции;
2. Да работи за превръщането на България в достоен член на Европейския съюз;
3. Да подкрепя децентрализацията и засилването ролята на местните власти;
4. Да работи за икономически просперитет и социална сигурност и за разгръщането на политическата демокрация в Република България;
5. Да се бори за равноправието и интеграцията на всички етнически малцинства и религиозни общности в България, за прилагане на европейските стандарти за правата на малцинствата и за неотменимото право на всеки човек сам да определя своята национална и религиозна принадлежност; да насърчава толерантноста, уважението към етническите македонци и спазването на човешките права в българското общество;
6. Да работи за добросъседските отношения на Балканите, в Европа и между всички страни, където живеят етнически македонци;
7. Да подкрепя сътрудничеството в културната сфера между Егейска, Вардарска и Пиринска Македония.
8. Да извършва дейност в името на духовното обединяване и запазване на народните традиции, обичаите и фолклора на населението от Пиринска Македония и бежанците.
9. Да подкрепя съхраняването и развитието на езиковото и културното многообразие в Република България и да пропагандира възприемането му като обогатяващ културата на страната фактор, а не като заплаха за националната сигурност.
10. Да се противопоставя на всеки вид расизъм, шовинизъм, краен национализъм, ксенофобия, фашизъм и всякакви идеологии, застрашаващи принципите на демокрацията, правата на човека и на малцинствата.
Инициативният комитет заявява, че нито една от тези цели не може да се разбира иначе, освен в съответствие с фундаменталните принципи на демокрацията и хуманизма, заложени в Хартата за правата на човека и другите международни документи.

Своите цели ОМО „Илинден“ ПИРИН ще осъществява изключително с мирни, демократични и законосъобразни средства, съобразявайки дейността си с интересите на своите членове и симпатизанти, с Конституцията на Р България, с международното право и с Божията воля.

Инициативният комитет открива подписка за набиране на членове учредители. Всеки български гражданин може да стане член на партията, попълвайки декларация за членство. За информации се обръщайте на тел.: 0897727176; 0899944403; 07474450; 075124834; 074521928; e-mail: omo_ilinden_pirin@yahoo.com и ratevski@hotmail.com

Инициативен комитет
1 юли 2007 г.


 
Инициативен комитет
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.