Жалба от председателството на политическа партия ОМО „Илинден” - ПИРИН

30 март, 2007

До Омбудсмана
Р.България
Г-н Гиньо Ганев
София 1000,
ул. "Г.С.Раковски" № 155


Г-н Ганев

ПП ОМО „Илинден” - ПИРИН е основазна през февруари 1998 г. и регистрирана през февруари 1999 г. През 1999 г. участва успешно на локалните избори в Благоеградска област. На 29 февруари 2000 г. регистрацията й е отнета от Конституционния съд на Р България. На 20 октомври 2005 г. Европейския съд за човешки права в Страсбург присъди в полза на партията и определи забраната й, като нарушение ан чл. 11 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и ненужна в едно демократично общество. Присъдата влезе в сила на 20 януари 2006 г. Поради невъзможност да сезираме Конституционния съд на Р България с искане да се отмени противречащата на правата на човека присъда и поради бездействието ан държавните власти, които не предприеха нищо за да изпълнят присъдата на съда в Страсбург извън изплащането на определната глоба, се видяхме принудени да започнем, ново дело за регистрация. При това се сблъскахме с много нетолерантност, некоректност и публични заплахи от държавни служители, депутати и политици. На 20 септември 2006 г. внесохме изискваните от закона документи заедно със списък от 5860 членове на партията. На 18 октомври 2006 г. на делото в СГС ни бяха дадени само 30 минути за да се запознаем с 90-те страници материали на прокуратурата, след което ни бе отказано отлагане за да може да предоставим допълнителни доказателства. СГС не поиска от нас никакви допълненителни документи или доказателства. На 30 октомври СГС отхвърли молбата ни за регистрация. Присъдата бе дадена на нашия адвокат едва на седмия ден от узнаването на присъдата, така, че той имаше само няколко часа да подготви жалба до ВКС, за да не изпусне превдидения с чл. 18. (1) на ЗПП срок. Вместо в предвидения от Закона (18. (2)) двуседмичен срок, ВКС насрочи заседание във връзка с нашата жалба след 80 дни. На 14 февруари 2007 г. с решение №87/14.02.2007г. на ВКС на Р. България беше отхвърлена жалбата на партията и бе потвърдено решението на СГС.

В решението на ВКС, като основен мотив за отказ за регистрацията се посочват пропуски в учредителната декларация - първият елемент от сложният фактически състав по учредяване на Политическа Партия и възникване на членствени провоотношения.

В мотивите си ВКС посочва като основание за отказ следното:

1. Учредителната декларация не изхожда от най-малко 50 български граждани с избирателни права.
Учредителната декларация беше приета на редовно събрание на ИК проведено на 26 март 2006 г. в гр. Гоце Делчев, на което бяха гласувани и приети изискващите се по чл.10 от ЗПП а именно;
- Основни принципи и цели на партията
- Учредителна декларация в писмен вид
- Решение за публикуване в един национален ежедневник
- Образец на Декларация за членсвтво.

В представените в СГС документи за регистрация протокола от събранието на ИК не е представен, тъй като съгласно чл.15 от ЗПП такъв не се изисква.

2. Твърдението, че липсват данни за декларации на членовете на ИК по чл. 11 ал. 3 от ЗПП също не отговаря на истината.
Съгласно чл.11 /1/ и /3/ декларацийте който попълват членовете на ИК и участниците на учредителното събрание са еднакви.

3. Опасенията на СГС, че допълнително представения протокол от заседанието на ИК, може да бъде манипулиран също са неоснователни, тъй като декларациите от членовете на ИК са част от вече представените в СГС декларации на учредителите.
Останалите мотиви на ВКС се посочват като допълнителни основания за отказ затова тук няма да ги коментираме, но заявяваме, че имаме доказателства срещу всяко от тях, които бихме могли да предоставим пред съда доколкото ни бъде дадена възможност.

Г-н Омбудсман,
Посоченото решение на ВКС нарушава правото на гражданите свободно да се сдружават.
Нарушава и правото на равнопоставеност в съда, тъй като подкрепя отказа на СГС да ни бъде дадена възможност да внесем допълнителни доказателства по делото. Във ВКС представяне на нови доказателства е невъзможно, ето защо връщането на делото във СГС бе още по-наложително тъй като щеше да даде възможност случая цялостно и справедливо да бъде осветлен и да се вземе справедливо решение.
Това решение е в противоречие и с присъдата на Европейския съд за човешки права в Страсбург във връзка с забраната на ОМО „Илинден” - ПИРИН от страна на Конституционния съд на Р България през 2000 г.
Имайки предвид изложеното по-горе от името на на членовете на политическа партия ОМО „Илинден” - ПИРИН – 6 000 български граждани с избирателни права, Ви молим да да предприемете необходимото за отмяна на нарушаващото правата ни решение №87/14.02.2007г.на ВКС гр. София като запознаете с жалбата ни и Главния прокурор на Р. България.

С уважение,
Ботьо Вангелов Тиков
Съпредседател
В приложение Ви изпращаме Меморандум на департамента за изпълнение на присъдите на Европейския съд за правата ан човека на 7 февруари 2007 г. във връзка с регистрацията на ОМО „Илинден” - ПИРИН


     
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.