Критичен доклад относно Преброяването на населението и жилищния фонд, проведено към 1 февруари 2011 година

30 ноември 2015

РЕЗЮМЕ

В съответствие с чл. 5, т. 2 от Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) окончателни, проверени и обобщени данни и метаданни, както се изисква по регламента, в срок до 27 месеца от края на референтната година. Референтната година е 2011, а срокът за предоставяне е 31 март 2014 година. В Националния статистически институт беше направен цялостен преглед на проведеното преброяване и резултатите от него и са установени следните факти, съдържащи се в настоящото резюме:

• Промяна на критичния момент и периода за провеждане на преброяването от 10 март 2011 г. на 1 февруари 2011 година. Критичният момент беше променен от 10 март 2011 г. на 1.02.2011 г., а периодът за провеждане от 1 до 28 февруари, вместо от 10 до 31 март. Промените са приети от 40-ото Народно събрание и обнародвани само 40 дни преди да започне преброяването към 1.02.2011 година. Изложените мотиви за промените в закона според архива на Народното събрание са: „С оглед на предстоящите задачи за разработване на стратегически документи за развитие на страната - Национална програма за развитие: България 2020 г. в контекста на стратегията „Европа 2020” и новия 5 годишен програмен период за усвояване на европейски фондове - 2013 - 2017 г. е необходимо своевременното осигуряване на пълна, точна и адекватна статистическа информация за състоянието на населението, икономиката и обществото. В този смисъл се явява необходимостта от подготовка и провеждане на Преброяване 2011 във възможно най-кратки срокове.“ Изложените мотиви са несъстоятелни. Не съществува спешна необходимост за разработването на посочените в мотивите стратегически документи, които са с хоризонт 2017 - 2020 година. Обикновено включените в тях показатели се отнасят към края на календарните години. Изложените мотиви са несъстоятелни, а промените в срока на провеждане и срока за получаване на окончателните резултати (5 месеца) са се отразили върху качеството на получените резултати.

• Неправомерно използване на номерата на личните карти на гражданите, участвали в електронното преброяване. Неправомерно са използвани номерата на личните карти на гражданите, участвали в електронното преброяване, вместо електронен подпис както е било в други страни, използвали интернет. В чл. 6 от Закона за преброяването номерата на личните карти не съществуват между изброените признаци.

• Наличие на въпроси в преброителната карта, които не са включени в закона и обратно - въпроси, включени в закона, но липсващи в преброителната карта. Това са фактически нарушения на закона.

• Противоречиви указания относно преброяването на жилищните сгради. Преброилите се лица по интернет трябваше да бъдат посетени от преброители, които да попълнят книжна карта за жилищната сграда след 9.02.2011 година.

• Липса на контролни преброявания и замяната им с контролни изследвания с административни източници. Използването на административни източници не дава отговор на въпросите за пълнотата на обхвата на преброеното население както по интернет, така и с книжните карти, а също и за точността на регистрацията по признаци, които липсват в административните регистри.

• Нарушение на принципа за „лично получаване на данни от преброяваните лица“ в съответствие с чл. 27 от Закона за преброяването. Попълването на електронната карта от едно лице за други лица, членове на домакинството, когато те отсъстват, е сериозно нарушение на принципите на преброяването, което се отразява и на качеството на данните.

• Неправомерно уволнение, съкращение или напускане на шестима експерти на ключови позиции и с дългогодишен опит в областта на преброяванията на населението преди и по време на пробното преброяване. С решение на Върховния административен съд уволнените трима души са върнати на работа след две години.

• Пробното преброяване в България беше проведено към 1 септември 2010 г. Това означава, че периодът между пробното и изчерпателното преброяване беше само 4 месеца. Акцентът при пробното преброяване беше поставен главно на тестване на онлайн преброяването. От получените резултати се установява, че по време на пробното преброяване са попълнени успешно 8 176 преброителни карти, а 7 406 - неуспешно. Не е направен анализ на резултатите от класическото преброяване. Данните, публикувани на интернет страницата на НСИ са от Списък образец „Преброяване на населението и жилищния фонд - 2 Списък на сградите, жилищата, домакинствата и лицата в преброителните участъци“ и се отнасят само за признаците пол и възраст в три възрастови групи.

• Онлайн преброяването беше предприето прибързано, без задълбочена подготовка. Разработени и въведени първоначално логически контроли и връзки между отделните въпроси в електронния формуляр, са премахнати по време на самото преброяване. Не е проучен опитът на страните, използвали интернет при преброяванията през 2001 година в техните страни.

• Райониране на населените места на контролни райони и преброителни участъци. Районирането е направено при безпрецедентни и необосновани кратки срокове. Не е извършена цялостна актуализация на съществуващите към 2001 г. преброителни участъци. Част от актуализацията е била задължение на преброителите по време на самото преброяване, което е недопустимо. Актуализацията е трябвало да бъде приключена преди стартирането на преброяването и броят на населението от Списък ПНЖ-2 е база, въз основа на която се определят преброителните участъци и контролните райони. По същество районирането е едно микропреброяване и съдържа прогнозираното население.

• Голям брой откази на обучени преброители по време на самия период на преброяването. Обучението на преброителите е проведено формално в рамките на няколко часа вместо в рамките на 2 - 3 дни. Ниското заплащане на труда е главната причина за отказите. Другата причина за демотивация на преброителите е липсата на информация колко лица от определените им преброителни участъци ще се преброят по интернет, с което се намалява размерът на очакваната от тях сума. Замяната с нови необучени преброители се отразява неизбежно на качеството на получените данни.

• Медийноразяснителна кампания с неправилни акценти. Тя беше свързана главно с участието на населението в онлайн преброяването. („Ако искате да не бъдете посещавани от преброители, попълнете електронния въпросник.“) Акцентът беше поставен на доброволния характер на въпросите, свързани с етническа група, вероизповедание и майчин език, вместо за уникалността на преброяването като източник на информация за тези признаци.

• Цялостният инструментариум за преброяването. Централната комисия по преброяването обсъжда на 25 и 26 ноември 2010 г. инструментариума и приема окончателното съдържание на преброителната карта и инструкциите за преброителите и контрольорите. А приемането на поправките в закона е от декември 2010 година. Кой критичен момент на преброяването е приела ЦКП?

• Организиране на отпечатването на цялостния интрументариум (около 3 милиона преброителни карти и около 40 000 инструкции за преброителите и контрольорите). От отчета за направените финансови разходи за преброяването трябва да се получи отговор за броя на отпечатаните преброителни карти, инструкции и други материали и съответствието с изискванията на Закона за обществените поръчки. Отпечатването на всички преброителни карти не води до икономия за бюджета на преброяването поради използването на електронен въпросник.

• Общ брой на преброеното постоянно население в страната към 1.02.2011 г. - 7 364 хил. души. В неговото формиране участва отрицателният естествен прираст между двете последни преброявания в размер на 389 хил. души, както и отрицателното салдо от международната миграция в размер на 175 хил. души (306 хил. емигранти и 131 хил. имигранти). След влизането на България през 2007 г. в ЕС по огледални сравнения с други държави членки, броят на българските граждани в чужбина е по-голям. Реалният брой на постоянното население в България е надценен дори и след включването в населението на около 166 хил. души, които имат настоящ адрес в страната, но не са преброени. Допълнителна светлина би се получила от данните, събрани в отговор на въпросите за постоянния и настоящия адрес на лицата.

• Сравнение на резултатите от въпрос 7а (постоянен адрес на лицето) и 7б (настоящ адрес на лицето) от преброителната карта за населението с броя на постоянното население, живеещо в страната. Не всички данни могат да бъдат публикувани в едно издание, но резултатите от обработката трябва да бъдат достояние на потребителите. Резултатите ще хвърлят допълнителна светлина за броя на населението в страната.

• Висок относителен дял на неотговорилите на въпросите за „етническа група“ и „майчин език“ и много висок дял на неотговорилите на въпроса за „вероизповедание“. Причините са различни и могат да бъдат дискутирани, но опитите да се прикрие този факт с доброволния характер на тези въпроси не е състоятелен. Тази постановка беше валидна и при преброяването през 2001 г., когато делът на неотговорилите беше различен (много по-малък). Разпространението и публикуването на данни само за отговорилите лица е груба манипулация, която поражда редица спекулации.

• Според разработената методология съществува разлика между избралите да не отговорят на доброволните въпроси (позволено им от закона) и лицата, посочили отговор „Не се самоопределям“. Опитът от предишни преброявания показва точно обратното. Лицата не желаят да отговорят, а не че не разбират въпроса (както е посочено в Инструкцията за попълване на преброителните карти).

• Връзка между отговорите на въпроси № 12 „Религиозен ли сте?“ и № 13 „Вашето вероизповедание е:“ от преброителната карта. От анализа на отговорите на тези въпроси ще се допълни картината за онези близо 2 млн. и 300 хил. лица, които не са отговорили за принадлежността си към определено вероизповедание. Такъв анализ не е представен.

• Добавени са 157 858 лица, за които е било установено, че настоящият им адрес е в страната, не са починали, има данни за трудова заетост или са записани в учебно заведение и не са преброени. Тези лица не са отнесени към адреси и са преброени като едночленни домакинства. По същия начин се е процедирало с 9 424 деца под 5-годишна възраст.

• Допълнително добавените лица и деца са разпределени по признаците, включени в преброителната карта по неясен начин - напр. по семейно положение, образование и т.н. От данните в публикациите не личи да има лица, неразпределени по тези признаци. Тук отново възниква въпросът за актуалността на регистрите.

• Нереален брой на домакинствата в страната. Всички добавени лица са отнесени към групата на едночленните домакинства. За 10 години последните са се увеличи с 263 хил., а броят на домакинствата общо - с 84 хил. при общо намаление на населението през този период с над половин милион. Причините: „Елиминиране на контролите за семействата и редуциране на контролите за домакинствата и жилищата. Бележките на експертите не бяха взети предвид.“ (устни указания на ръководството).

• Непубликувани (или необработени) резултати от въпрос № 16 за броя на живородените деца и от тях - живеещи в чужбина. От анализа на тези данни би могла да се направи експертна оценка за българите в чужбина.

• Преброените жилищни сгради към 1.02.2011 г. са с около 64 хил. по-малко отколкото при предишното преброяване. Реално не са преброени около 140 хил. сгради. Не само „бумът“ на строителството през периода 2001 - 2011 г. е основание за този извод. Отговорите на въпрос № 7 „През коя година е построена сградата?“ потвърждават категорично този факт - построените сгради през периода 2000 - 2011 г. са 107 359. Отражение върху получените резултати е дало попълването на картата за жилищна сграда след преброяването по интернет.

• „Като цяло дейностите по Преброяване 2011 се проведоха при безпрецедентно и необосновано кратки срокове за райониране, разработване на информационната система, въвеждане на преброителните карти, усложнени условия за участието във въвеждането на експерти от ТСБ и неадекватно възнаграждение на труда.“ - цитат от заключенията в доклада на създадената ад хок група в НСИ, включваща водещите експерти в екипа Преброяване 2011.

• „Допуснати бяха много грешки при попълване на данните от електронното преброяване за площта на жилището и площта на спомагателните помещения. Наложително беше след обединяване на масива да се правят автокорекции по отношение на големината на жилището и броя на стаите.“ - цитат от заключенията в доклада на създадената ад хок група в НСИ.

• Финансов отчет за преброяването - Ръководните органи за държавен финансов контрол трябва да направят финансова ревизия за установяване на разпределението на финансовите средства по пера на бюджета за преброяването и за изчисляване на показателя „изразходвани средства/преброени лица“. От сумата, заплатена на преброителите и разценките за преброено лице, систематичен уникален код, сграда, жилище, може да се направи оценка за точността на общия брой на преброеното население.

Демографското състояние на България е една от най-актуалните теми през последните години. Несъвършенствата в законодателството относно международната миграция и бежанските потоци, провеждането на различни избори в страната почти всяка година ще продължат да изискват точни данни за населението на България и неговото адекватно статистическо обхващане. Влизането в сила на новия Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20.11.2013 г. определя годишната демографска статистика като основен източник за изучаване и определяне на широк набор от политики на национално и регионално ниво. Демографската информация е определяща при гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета и държавите членки трябва да предоставят на Евростат данни за общото население на национално равнище към референтния момент или период в срок от 8 месеца след края на референтната година. Недопустимо ще бъде при развитието на съвременните информационно-комуникационни технологии само веднъж на 10 години да се актуализира истинският брой на населението в страната.

Предложения:

1. Еднократно да бъде направено микропреброяване на населението на базата на цялостно прерайониране и актуализиране на списъците на преброителните участъци с включените в тях жилищни сгради, жилища, домакинства и лица. Лицата, „обичайно живеещи“ в страната, да бъдат обхванати по ограничен брой признаци (пол, възраст, местоживеене, външна миграция).

2. На базата на микропреброяването ежегодно да се прави актуализация на преброителните участъци и контролните райони като се използват възможностите за Географските информационни системи. Тази актуализация е важна за провеждането на извадковите статистически изследвания на НСИ.

3. Разработване на подробен сравнителен аналитичен доклад за последните 2 преброявания - уроци и бъдещи дейности. Само така ще посрещнем задаващия се на хоризонта нов кръг от преброявания около 2020 година.


Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.