СТАНОВИЩЕ

ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИН ЕЗИК В ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

10 октомври, 2012

СТАНОВИЩЕ на:
ОМО „Илинден“ - ПИРИН, в. „Народна воля”, Дружество на репресираните македонци в България, ТМО ВМРО (независима), КПД „Никола Вапцаров”, КПД „Цар Самуил”, Македонско християнско братство „Пророк свети Илия”, бюлетин „Македонски глас”

Правото на изучаване на майчин език е гарантирано с редица международни документи, по които Република България е страна. Тъй като става дума за право, касаещо малцинствата, то изучаването и начинът на изучаване не трябва да се решават от мнозинството, а от самите малцинства - това е тяхно право. В течащата в парламента дискусия въобще не се търси мнението на малцинствата – напротив: игнорира се мнението на най-голямото и парламентарно представено в лицето на ДПС.

Подписаните от България документи предвиждат държавата да „насърчава” изучаването на майчин език от малцинствата, нещо, което тя не прави. Между „имат право” (чл. 8 (2) от Закона за народната просвета) и „насърчава” изучаването съществува огромна разлика. Още повече, че според признанието на министъра на образованието България не разполага с подготвени учители и учебници в тази насока и няма намерение да се мори и харчи, за да подготви такива. При това правото е ограничено само за някои малцинства и само за някои региони. В такива условия от правото не остава почти нищо, а усилията на държавата се свеждат до това да се отбие номерътпред външните наблюдатели, без реално да се приложи това право.

Подобно отношение към малцинствата в България е обидно и унизително.

Обръщаме внимание, че чл. 36 (2) от Конституцията на Република България гарантира това право, а чрез член 4 (4) се гарантира прилагането с предимство на подписаните международни документи, което прави Рамковата конвенция за защита правата на националните малцинства, Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието на ООН и други такива част от вътрешното право.

Като представители на македонското малцинство ние настояваме:

- Да започне дискусия с участие на представители от всички малцинства в страната, (дискусия за която сме подготовени да участваме).
- Рамковата конвенция за защита на националните малцинства да бъде приложена на цялата територия на страната и спрямо всички малцинства.
- Държавата да подпише и ратифицира Европейската харта за регионалните или малцинствените езици.
- Да се въведе и изучаване на историята и културата на малцинствата, а в общите учебници поистория и литература да бъдат застъпени уроци и за малцинствата.
- Изучаването на езика, културата и историята на малцинствата да става не само в общинските, но във всички държавни училища и държавата да вземе мерки, за да подсигури необходимите кадри, учебници и средства.
- Да се вземат мерки за разясняване в обществото значението на изучаването на собствения език от страна на малцинствата и че това по никакъв начин не застрашава мнозинството или дръжавата.

От името на гореупоменатите организации:

Стойко Иванов Стойков
Георги Стоев Христов
Ангел Николов Безев
Ботьо Вангелов Тиков
Иван Сингартийски
Георги Солунски
Дамян Ризаков
Крум Филатов


Back to previous page Back to top
Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.