- Устав
EFA 2019 MANIFESTO
 
 
English
- Program
- By-Laws
- By-Laws (1998-2005)
Български
- Учредителна декларация
- Устав (нов, 2017)
Македонски
- Програма
- Membership of EFA
Featured Links:
- MHRMI
- Vinozhito/Rainbow Party
- Maknews
- EFA
 
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
December 27, 2021
РЕАКЦИЈА ОД МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА НА ОБИДОТ ЗА БУГАРИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГОЛО БРДО
REACTION FROM MACEDONIAN ASSOCIATION ILINDEN TIRANA TO BULGARIA'S ATTEMPTS TO IMPOSE A BULGARIAN IDENTITY ON THE MACEDONIANS IN GOLO BRDO

October 20, 2021
ММДЧП СЕ ЗАБЛАГОДАРУВА НА ЕВРОПСКАТА СЛОБОДНА АЛИЈАНСА ЗА НЕЈЗИНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА И ГРЦИЈА
MHRMI THANKS THE EUROPEAN FREE ALLIANCE FOR ITS DECLARATION IN SUPPORT OF MACEDONIANS IN BULGARIA AND GREECE

20 јули, 2021
ЕВРОПСКАТА СЛОБОДНА АЛИЈАНСА ЈА ПОВИКА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ДА ГИ ЗАШТИТИ ПРАВАТА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА
EUROPEAN FREE ALLIANCE CALLS FOR EU ACTION TO DEFEND THE MACEDONIAN MINORITY IN BULGARIA

June 27, 2021
ОБРАЌАЊЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА во врска со дискриминацијата на која е подложено македонското малцинство во Бугарија и блокирањето од страна на Република Бугарија на членството на Македонија во Европската унија
Address to the institutions and members of the European Union regarding the discrimination to which the Macedonian minority in Bulgaria is subjected and Bulgaria’s blockade of Macedonia’s membership of the European Union
ОБРЪЩЕНИЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ във връзка с дискриминацията, на която е подложено македонското малцинство в България и блокирането от страна на Р България на членството на Македония в Евросъюза

May 18, 2021
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА И ЗА ПРАВАТ АНА БУГАРСКИТЕ ГРАЃАНИ СО МАКЕДОНСКА САМОСВЕСТ – 2020 ГОДИНА
ANNUAL REPORT ON THE HUMAN RIGHTS SITUATION OF THE MACEDONIAN MINORITY IN BULGARIA AND THE RIGHTS OF BULGARIAN CITIZENS WITH A MACEDONIAN CONSCIOUSNESS-2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С МАКЕДОНСКО САМОСЪЗНАНИЕ ПРЕЗ 2020 г.

March 29, 2021
BULGARIA'S TOTALITARIANISM, THE EU'S HYPOCRISY

Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.