- Устав
EFA 2019 MANIFESTO
 
 
English
- Program
- By-Laws
- By-Laws (1998-2005)
Български
- Учредителна декларация
- Устав (нов, 2017)
Македонски
- Програма
- Membership of EFA
Featured Links:
- MHRMI
- Vinozhito/Rainbow Party
- Maknews
- EFA
 
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
June 27, 2021
ОБРАЌАЊЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА во врска со дискриминацијата на која е подложено македонското малцинство во Бугарија и блокирањето од страна на Република Бугарија на членството на Македонија во Европската унија
Address to the institutions and members of the European Union regarding the discrimination to which the Macedonian minority in Bulgaria is subjected and Bulgaria’s blockade of Macedonia’s membership of the European Union
ОБРЪЩЕНИЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ във връзка с дискриминацията, на която е подложено македонското малцинство в България и блокирането от страна на Р България на членството на Македония в Евросъюза

May 18, 2021
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА И ЗА ПРАВАТ АНА БУГАРСКИТЕ ГРАЃАНИ СО МАКЕДОНСКА САМОСВЕСТ – 2020 ГОДИНА
ANNUAL REPORT ON THE HUMAN RIGHTS SITUATION OF THE MACEDONIAN MINORITY IN BULGARIA AND THE RIGHTS OF BULGARIAN CITIZENS WITH A MACEDONIAN CONSCIOUSNESS-2020
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ С МАКЕДОНСКО САМОСЪЗНАНИЕ ПРЕЗ 2020 г.

March 29, 2021
BULGARIA'S TOTALITARIANISM, THE EU'S HYPOCRISY

Main About Us News Activities Documents Photo Gallery Media Contact Links
� 1999-2021 OMO "Ilinden" - PIRIN, All Rights Reserved.